سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد آریافر – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه ص
فرامرز دولتی ارده جانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیژیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مسائل زیست محیطی متفاوتی همراه با معدنکاری وجود دارد که از آن جمله می توان اسیدی شدن آبهای سطحی و تخلیه فلزات سنگین به داخل آبهای سطحی و زیرزمینی را نام برد . این مسائل در نتیجه حضور کانی های سولفیدی، عمدتاٌ پیریت در محل دمپ باطله ها می باشد . پیریت و دیگر کانی های سولفیدی در برخی باطله های معدنی در معرض آب و اکسیژن هوا اکسید شده و تولید اسید ( ۴ – ۲ = ) pH و فلزات سمی می نمایند . اکسیژن طی سه مکانیزم انتقال پهنرفت با آب، همرفتی هوای فشرده یا آزاد و نفوذ در فازهای گازی و آبی از طریق منافذ موجود در دمپ می تواند در سطح کانی سولفیدی حضور یابد که مکانیسم سوم، مکانیسم غالب می باشد . در حالت کلی اکسیداسیون پیریت و تولید اسید با نفوذ اکسیژن در دمپ کنترل می گردد لذا در این تحقیق تلاش گریده تا میزان تغییر غلظت اکسیژن نسبت به عمق بررسی گردد و نتایج حاصل از روش های تحلیلی و مدلسازی عددی که توسط نرم افزار PHOENICS انجام شده، با یکدیگر مقایسه گردد . نتایج به دست آمده از این چنین مطالعاتی می تواند در طراحی روش هایی جهت به حداقل رساندن آلودگی های زیست محیطی و کنترل میزان آلودگی ایجاد شده مورد استفاده قرار گیرد .