سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حدیث کریم پوریان – کارشناس ارشد، رشته روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
فرهاد جمهری – استادیار 29 ، عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

میل به همجنس مسئله ای است کهن که همواره در طول تاریخ مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و امروزه هم دراکثر کشورهای غربی بیش از هر زمان دیگری به دلیل پذیرش جامعه در قبال این موضوع، پیروان آن آزادانه به بحثو تبادل نظر می پردا ند. اما این مسئله در ایران به جهت دیدگاه های اجتماعی و مذهبی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست. در این پژوهش به بررسی شاخص های سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی دختران هم جنس خواه در جامعهایران پرداخته شده است. برای دست یابی به هدف مذکور از روش علی مقایسه ای استفاده گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه شخصیتی چند محوری مینه سوتا (MMPI) بهره گرفته شد. به جهت تحلیل اطلاعات جم آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، به تجزیه و تحلیل های توصیفی داده ها و سپس به تحلیل فرضیه های مطرح شده با استفاده از آ مون مقایسه میانگین ها در دو گروه (T-test) پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سلامت عمومی دختران هم جنس خواه از دختران دگر جنس خواه بالاتر می باشد. همچنین، مقیاس های بالینی خود بیمارانگاری، افسردگی، خستگی روانی و اسکیزوفرنی،در دختران هم جنس خواه نسبت به دختران دگرجنس خواه بالاتر است. در مقیاس بالینی شیدایی، دختران هم جنسخواه نسبت به دختران دگرجنس خواه در سطح پایین تری قرار دارند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد کهدختران هم جنس خواه و دگر جنس خواه تنها در مقیاس های بالینی انحراف روانی- اجتماعی، هیستری و پارانوئید با یکدیگر تفاوت معناداری دارند.