سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا صباغی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی
عالیه شیخ – مدرس دانشگاه پیام نور گنبد-دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
نورالله علیخانی – معاون و مدرس مرکز تربیت معلم نوشهر-دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
خدیجه خطیری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران اصفهان

چکیده:

این پژوهش به مقایسه هوش هیجانی وهوش اخلاقی ورزشکاران قهرمان مرد تکواندو و فوتسال استان مازندران پرداختهاست. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی است و جامعه آماری مورد بررسی، شامل کلیه ورزشکاران قهرمان مردتکواندو و فوتسال استان مازندران از رده نونهالی تا بزرگسالی حتی پیشکسوتان می باشند که در بازیهای استانی کشوریتیم ملی ، منطقه ای، برون مرزی و حداقل یکبار در مسابقات قهرمان شده اند می باشد. ابزار اندازه گیری پرسش نامههوش اخلاقی ، پرسشنامه هوش هیجانیمی باشد . تعداد 120 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. جهتتجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی که شامل میانگین، انحراف استاندارد، واریانس و انحراف معیار و آمار استنباطیشامل آزمون تی و آنووا استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میزان هوش هیجانی در ورزشکاران قهرمان مرد تکواندو و فوتسال استان مازندران تفاوت معناداری ندارد (P=0.04). میزان هوش اخلاقی در ورزشکاران قهرمان مرد تکواندو و فوتسال استان مازندران تفاوت معناداری ندارد (P=0.006). میزان هوش هیجانی در ورزشکاران قهرمان مردتکواندو و فوتسال استان مازندران باتوجه به سابقه ورزشی متفاوت است (P=0.02). میزان هوش اخلاقی در ورزشکاران قهرمان مرد تکواندو و فوتسال استان مازندران باتوجه به سابقه ورزشی متفاوت است (P=0.04). سطح مطلوب هوش اخلاقی ورزشکاران میتواند منجر به ایفای مؤثر ترگردد .قهرمانان بزرگ و ورزشکاران در سطح حرفه ای قادرند بروز هیجان هایی که برای عملکرد زیان آور هستند را کنترل و فرو بنشانند و آرامش خود را حفظ کنند.