سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین نعمتی – عضو هیات علمی گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدمهدی مهربخش – کارشناس ارشد زراعت، شرکت نشا جهان گستر اول
مهسا اقحوانی شجری – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی
جبار فلاحی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

به منظور مقایسه پارامترهای رشدی شش رقم گوجه فرنگی در مرحله گیاهچه ای و در بستر پیت، آزمایشی درسال 1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ارقام مورد مطالعه شامل رقم های هیبرید (زمرد، آر_اف_تی، جی – اس- 12 ) و استاندارد (سوپرمجار،سوپر سی_اچ، کویین) بودند. نتایج حاصله نشان داد که ارقام هیبرید در مقایسه با ارقام استاندارد از حیث اکثر صفات مورد مطالعه دارای برتری بودند، به طوری که بیشترین درصد ظهور گیاهچه 100%،وزن خشک برگ 0/79 گرم وارتفاع ساقه 8/55 سانتی متردر رقم جی_اس_ 12 مشاهده شد. همچنین بیشترین سرعت ظهور گیاهچه 9/7 تعدادبذر در روز)، وزن خشک ساقه 0/4 گرم وزن خشک ریشه0/34 گرم 8/6 عدد درهرگیاهچه نیزدر رقم زمرد و بیشترین مقدار سطح برگ ( 252 سانتی متر مربع) و قطر ساقه 3/82 میلیمتردر رقم آر_اف_تی به دست آمد. در بین ارقام هیبرید مورد مطالعه، رقم های زمرد و جی _اس_ 12 و در بین ارقام استاندارد رقم سوپرسی_اچ دارای برتری نسبی بودند. کمترین مقدار اکثر صفات آزمایشی در رقم استاندارد سوپر مجار مشاهده شد . به طور کلی نتایج این مطالعه نشان دهنده بهبود تمامی شاخص های مربوط به رشد گیاهچه گوجه فرنگی در ارقام هیبرید مورد بررسی بود.