سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی
منوچهر قریشی – عضو هیئت علمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علی ارومیه ای –
نازنین جمالیان – دانشجوی دکتری زمین شناسی

چکیده:

نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخصهایی چون شاخص طول به شیب رودخانه Sl پیچ و خم پیشانی کوهستانsmf شکل حوزه زهکشی Bs عدم تقارن حوزه زهکشی Af انتگرال فرازسنجی Hi ونسبت عرض کف دره به ارتفاع آن VF بهپهنه های موجود درنقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش یک منطقه وابسته بوده که درمجموع حاضر مقایسه و تعیین مقدا روروند وابستگی دو شاخص VF,smf به پهنه های خطر موجود درنقشه پهنه بنید خطرزمین لغزش مورد توجه می باشد اندازه گیری فاکتورهای ژئومتری و یا مورفومتری عوارض زمین یکی ازبهترین ابزار جهت بررسی و ارزیابی تکتونیک فعال میب اشد که برای این اندازه گیری ابتدا با بررسی نقشه های توپوگرافی زمین شناسی تکتونیکی همراه با عملیات صحرایی نقشه های dem منطقه درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی gis تهیه شده و براساس نقشه های فوق نقشه تکتونیک فعال درقالب شاخص های smf,VF هریک درسه کلاس I پهنه فعال تکتونیکی II پهنه با فعالیت متوسطIII پهنه غیرفعال تکتونیکی و نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش درپنج کلاس I حساسیت به زمین لغزش خیلی پایین IIحساسیت به زمین لغزش پایین III حساسیت به زمین لغزش متوسط IV حساسیت به زمین لغزش زیاد و V حساسیت به زمین لغزش خیلی زیاد تهیه گردید.