سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خسرو خندان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ؛ دانشگاه تهران
محمد فاروق حسینی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
احمد جعفری – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

در دهه های اخیر، به منظور غلبه بر نقایص معیارهای تئوریک شکست، چندین معیار تجربی برای شبیه سازی رفتار سه محوری سنگ بکر پیشنهاد شده است . با توجه به اینکه معیارهای تجربی
به طریق آماری و با برازش یک تابع بر دادههای آزمایش سه محوره بدست می آید، کیفیت برازش آنها از لحاظ آماری قابل بررسی است . مقدار ضریب همبستگی، R 2 ، یکی از گویاترین ملاک
های آماری برای تعیین کیفیت برازش است . از سوی دیگر، به علت دامنة گسترده تغییرات در خواص سنگ ها و تعداد محدود نمونه های سنگی مورد آزمایش، اطلاق یک سطح اعتماد به داده
های بدست آمده ضروری است . در این راستا، در این تحقیق ملاک جدیدی تحت عنوان " دامنه عدم قطعیت ثابت ها " ، جهت مقایسه معیارهای تجربی شکست پیشنهاد شده است از آنجایی که این
ملاک ترکیبی از پارامترهای جمع مجذور خطاها، شکل معیار، درجه آزادی تابع و سطح اعتمادمورد انتظار از ثابت های هر معیار است، نسبت به ملاک ضریب همبستگی جامعتر بوده و جهت
مقایسه معیارهای تجربی شکست در محیطهای با سطح اطمینانهای متفاوت، مناسبتر است .