سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام طالبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حورا سودی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش ویژگی های دموگرافیک (جنسیت، سوابق خدمتی، سوابق مدیریتی، رشته فارغالتحصیلی، مدرک تحصیلی و سن) در میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران مدارس متوسطه شهر خویاست؛ مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر خوی است.حجم نمونه به صورت سرشماری انتخاب شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن 0.78 برآوردشده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو استفاده گردید. نتایج نشان داد: بین مدیران مدارس متوسطه به تفکیک،سن ، سوابق خدمتی ، سوابق مدیریتی ،تعداد مهارتهای آموزش دیده ورشته های مختلف تحصیلی مدیران از نظر میزاناستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین مدیران مدارس متوسطه به تفکیکجنسیت ومدرک تحصیلی مدیران، از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تفاوت معناداری وجود دارد.