سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس کرامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
عذرا غفاری – دکتری روان شناسی، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه کنترل ادراک شده، شادکامی روان شناختی و امید به زندگی در سالمندان دچار آلزایمر نگهداری شده درمراکز تخصصی و منزل در شهر اردبیل صورت گرفت. روش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیه های آن از نوع علی- مقایسه ایمی باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سالمندان مبتلا به آلزایمر نگهداری شده در مراکز شبانه روزی و سالمندان آلزایمرنگهداری شده در منازل در سطح شهر اردبیل در سال 93 بود روش نمونه گیری این پژوهش به صورت در دسترس بود. بد ین صورتکه از بین سالمندان آلزایمری که در این مراکز نگهداری می شوند 25 نفر و 25 نفر نیز به عنوان گروهی از سالمندان آلزایمری که درمنازل نگهداری می شوند انتخاب شدند و به پرسشنامه های کنترل ادراک شده، شادکامی روان شناختی و امید به زندگی پاسخ دادند تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار آماری SPSS و به روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات کنترل ادراک شده و امید به زندگی در بین گروه سالمندان دچار آلزایمر نگهداری شدهدر منزل بیشتر از مراکز تخصصی و همچنین میانگین شادکامی در بین گروه سالمندان دچار آلزایمر نگهداری شده در مراکز تخصصیبیشتر از سالمندان نگهداری شده در منزل است.