سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی جعفری – دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، مربی رسمی فدراسیون بد
فرزاد کلامی – کارشناس ارشد روان سنجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

این پژوهش از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای بوده و به منظور مقایسه کنترل عواطف و ارزیابی تصویر تن در افراد ورزشکار (پرورش اندام) و غیر ورزشکار انجام شد. 40 نفر ورزشکار پرورش اندام و 40 نفر از افراد غیر ورزشکار پرسشنامه ارزیابی تصویر تن فیشر (1970) و پرسشنامه میزان کنترل عواطف ویلیامز و کاملس (1977) را تکمیل کردند، نتایج پژوهش نشان داد که: – میزان کنترل اضطراب در گروه ورزشکار (پرورش اندام) بیشتر از گروه غیر ورزشکار است.- میزان کنترل خشم در گروه ورزشکار (پرورش اندام) بیشتر از گروه غیر ورزشکار است.- ارزیابی تصویر تن در گروه ورزشکار (پرورش اندام) بهتر و مطلوب تر از گروه غیر ورزشکار است. – میزان عاطفه مثبت در گروه ورزشکار بیشتر از گروه غیر ورزشکار است. – خلق افسرده در گروه ورزشکار (پرورش اندام) کمتر از گروه غیر ورزشکار است.