سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوذر هاشم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا فتوحی قزوینی – استاد علوم باغبانی
داود بخشی – استادیار گروه علوم باغبانی

چکیده:

دراین ازمایش کیفیت روغنهای زیتون بکر از سه رقم عمده ایرانی زرد، روغنی و ماری ناحیه کازرون در استان فارس بررسی میشود این آزمایش نشان داد که روغنهای زیتون بکر از هر سه رقم تفاوتهای معنی داری را در ترکیب اسیدهای چرب نشان دادند. روغن رقم ماری دارای بالاترین میزان اولئیک اسیدو کمترین میزان پالمتیک اسید در مقایسه با روغن های ارقام روغنی و زرد بود.نتایج بدست آمده از تجزیه ترکیبات فنولی روغنهای زیتون هر سه رقم بوسیله HPLC نشان داد که روغن رقم زرد بالاترین میزان تیروزول ورقم ماری دارای بالاترین میزان سینامیک اسید و وانیلیک اسید بود. روغن رقم زرد دارای بیشترین میزان کلروفیل و روغن رقم روغنی دارای بیشترین میزان کارتنوئید بودند.