سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، اهواز، ایران
سحر صفرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،دکترای روانشناسی عمومی ،استادیار گروه روانشناسی ،ایران

چکیده:

هدف اصلی از این تحقیق مقایسه کیفیت زتدگی بین زنان مطلقه، در شرف طلاق و زنان عادی شهرستان ماهشهر بوده است. جامعه آماریاین پژوهش، شامل کلیه زنان شهرستان ماهشهر در سال 1393 می باشند.نمونه این تحقیق مشتمل بر 150 نفر بود که برای انتخاب آنهااز روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شد. بدین صورت که از بین کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به اداره بهزیستی ماهشهر50 نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. از زنان در شرف طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده نیز 50 نفر و از زنان عادی نیز50 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزار پژوهش پاسخ دادند که عبارت بود از:. ، مقیاس کیفیت زندگی واروشربون، تحلیل آماری استفاده شده عبارت بود از تحلیل واریانس چند متغیری یا مانوا. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که کیفیت زندگیدربین زنان مطلقه، در شرف طلاق و زنان عادی شهرستان ماهشهر اختلاف معنی دار وجود دارد.