سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرزاد ویسی – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

پژوهش حاضر برای مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد آن در سکونت گاههای رسمی و غیررسمی شهر مریوان انجام شد. بدین منظور از هردو نوع سکونت گاه دو محله انتخاب و در هر محله 96 (در مجموع 385 ) پرسشنامه توزیع گردید. پرسشنامه ها بر اساس تقسیم مفهوم کیفیت زندگی به هفت بخش طراحی و تنظیم شده بود. براساس نتایج توصیفی در بیشتر ابعاد کیفیت زندگی( شامل کیفیت سلامت و تغذیه، کیفیت گذراندن اوقات فراغت، کیفیت محیط مسکونی و کیفیت بهزیستی روانی بین دو نوع سکونتگاه تفاوت وجود دارد و وضعیت سکونتگاههای غیررسمی بهتر از سکونتگاههای رسمی است ) و در سه بخش از هفت بخش در نظر گرفته شده برای کیفیت زندگی( شامل کیفیت زندگی مادی، کیفیت محیطی و کیفیت دسترسی به خدمات تفاوتی بین این دو نوع سکونتگاه وجود ندارد) و کیفیت زندگی به صورت کلی، میانگین به دست آمده برای محلاتی که دارای سکونتگاههای غیررسمی بودند بالاتر بوده است. به منظور بررسی معناداری این تفاوت از آزمون تی مستقل استفاده شد