سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شبنم هسراک – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
فرح فراهانی – هیتا علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج
محمود خسروشاهلی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا ضرغامی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

جهت تولید گیاهچه های عاری از ویروس از طریق کشت بافت سیب زمینی و دستیابی به حداکثر پتانسیل تولید و بهینه کردن روش های رایج, اثر محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتور و محیط کشت جامد بر روی رقم Satina مطالعه گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 11 تکرار انجام گردید. اثر دو محیط کشت جامد و مایع نشان دادند که متوسط تعداد برگ و سطح برگ هر گیاهچه در محیط مایع بیشتر و اختلاف معنی داری در این خصوص مشاهده گردید و همچنین با استفاده از بلیوراکتور(کشت در محیط مایع) گیاهچه ها قوی تر و شاداب تر بوده که در نهایت می توان از آن برای تولید مینی تیوبراستفاده گردد. در این آزمایش اختلاف معنی داری از جهت پارامترهای طول گیاهچه, تعداد گره و تعداد شاخه مشاهده نگردید ولی محیط مایع اثرات مثبتی را نیز بر روی این پارامترها نشان داد.