سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
محمدرضا نیکودل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
ماشاا… خامه چیان – عضو هیئت علمی

چکیده:

ثابت سرعت انحلال پارامتری است کاربردی که برای بیان سرعت انحلال درانواع سنگ های انحلال پذیر به کارمیرود این ثابت ازروابط مختلفی محاسبه میشود که ازآنجمله م یتوان به رابطه وایت 1977 رابطه جیمز و لاپتون 1978 و رابطه جیمز و لاپتون 1985 اشاره کرد عوامل مختلفی درمحاسبه این ثابت دخیل هستند که از آن جمله میتوان به نرخ تغییرات وزن درواحدزمان حجم آب درون مخزن V تغییرات غلظت کربنات کلسیم و منیزیم درآب dc و سطح مقطع درتماس با آب A اشاره کرد از انجایی که درهرکدام از روابط موجود برای محاسبه این ثابت حداقل یکی از پارامترهای تاثیر گذار درمیزان و سرعت انحلال حضور ندارند لذا مقادیر به دست آمده ازاین روابط نیز با همدیگر متفاوت هستند.