سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالکریم قائدی – عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور ، ایران
حکیمه فروتن – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، آموزش و پرورش بندرعباس، بندرعباس ، ایران
اعظم قائدی – عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ، بندرعباس ، ایران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی عملکرد تحصیلی و ناهنجاری رفتاری دانش آموزان بیننده و غیر بیننده برنامه های ماهواره ای هنرستان های دخترانه ناحیه یک بندرعباس انجام گرفته است. روش پژوهش علی – مقایسه ای می باشد. نمونه تحقیق ، شامل 044 نفر از دانش آموزان بوده است که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه ی ناهنجاری رفتاری محقق ساخته بود و معدل سال قبل و معدل پایانی نوبت اول سال تحصیلی بیانگر وضعیت آموزشی دانش آموزان بوده است. نتایج تحقیق نشان داد بین عملکرد آموزشی معدل سال قبل و معدل پایانی نوبت اول دانش آموزان دختر بیننده و غیر بیننده برنامه های ماهواره ای تفاوت وجود دارد و بین عملکرد آموزشی معدل مستمر دانش آموزان دختر بیننده و غیر بیننده برنامه های ماهواره ای تفاوت وجود ندارد. همچنین بین ناهنجاری رفتاری و ابعاد آندر دانش آموزان دختر بیننده و غیر بیننده برنامه های ماهواره ای تفاوت معنی داری وجود