سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه ولیخانی چنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
ناهید زینی حسنوند – استادیار گروه علوم انسانی، دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی (ره)
کرم الله جوانمرد – استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی (ره)

چکیده:

امروزه سلامت مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است. در گذشته مردم معمولاً شیوهای واحد برای زندگی خود داشتند ولی امروزه باتغییر الگوهای زندگی، این شیوهها نیز کارآیی خود را از دست دادهاند. از جمله این تغییرات موضوع ارتباطات است. یکی از وسایلارتباطی جدید، تلویزیون ماهوارهای است که مانند هر تکنولوژی دیگری میتواند دارای آثار مثبت و یا مخرب روانشناختی بر مخاطبینخود باشد. هدف این پژوهش، مقایسهی سلامت عمومی دانشجویان دختر بیننده ی شبکه ی ماهوارهای فارسی زبان خارجی جم تی وی بادانشجویان غیر بیننده است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. در این مطالعه از بین کل دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاهآزاد اسلامی شهر اراک که در سال تحصیلی 1393 مشغول به تحصیل بوده اند، تعداد 60 نفر (30 نفر بیننده و 30 نفر غیر بیننده)انتخاب، و با شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها به وسیله پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ) گردآوری شد. یافته ها با استفاده از روش آماری t مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج آزمون t نشان داد سلامت عمومی دو گروه در مقیاس کلی و مؤلفه های آن (اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) تفاوت معنادار آماری دارد و در مولفه ی نشانگانجسمانی این تفاوت معنادار نیست. نتیجه اینکه تماشای برنامه های شبکه مذکور میتواند حداقل در سه خرده مقیاس مربوط به سلامتعمومی دختران را تهدید نماید. لذا ضروری است در زمینه ی استفاده مناسب از شبکه های بیگانه فرهنگسازی و آموزش صحیح درسطح خانواده و جامعه انجام شود.