سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عذرا شهرکی شهداد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زا
حمیدرضا سلوکی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد ابراهیمی اله آباد – کارشناس زمین شناسی کاربردی

چکیده:

در پروژه های عمرانی انجام مطالعات مکانیک خاک امری ضروری است. روش های متداول جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های مختلف، نیازمند هزینه قابل توجه می باشد. در مطالعاتی که نیاز بهحفر گمانه ها و انجام آزمایشات در اعماق زیاد نیست؛ می توان جهت کاهش هزینه ها، از آزمایشهای برجا همانند نفوذ سنجی دینامیکی سبک، جهت تعیین پارامتر های مهندسی خاک استفاده نمود.در این آزمایش جسمی شبیه مخروط د ر اثر فشار یا ضربه در داخل خاک نفوذ می کند و مقاومت در مقابل نفوذ به مشخصات خاک ارتباط داده می شود و یک یا چند مشخصه از خاک بطور مستقیم یا غیرمستقیم اندازه گیری می شود. در این تحقیق مقایسه ای بین نتایج حاصل از کاوشگرهای سبکی مانندSPT و DCP دستی و ابزار مکینتاش پروب، برای بدست آوردن پارامترهای مهندسی خاکهای دشت سیستان صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که به دلیل ریز دانه و سست بودن خاکهای مذکور، مکینتاش پروب بهترین گزینه جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک است و بهترین تکرار پذیریرا دارد؛ در حالیکه نتایج حاصل ازSPT دستی، قابل اعتماد نمی باشد. بعلاوه در خاکهای با وزن واحدحجم بیشتر از 2gr/ cm3هیچکدام از این ابزارها کار آیی ندارند