سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید بهنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
احمدرضا شواخی – دانشجوی کارشناسی عمران – عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

این مقاله ابتدا با شرح مختصری برنانو و تکنولوژی ساخت نانورسها اغاز شده در ادامه نانو کامپوزیتهای رس به عنوان یکی از مهمترین موادمرکب با نانورس توضیح داده شده و کاربردهای ویژه ی آن به اجمال بیان شده است و در نهایت نانو رسها در مهندسی عمران به عنوان تثبیت کننده ی خاکهای سست و نیز به عنوان کمک کننده به تقویت روسازی های اسفالتی در مقابل خستگی های ناشی از بارگذاری های گذرا شرح داده شد هاست.