سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر ملکی –

چکیده:

با افزایش فقر شهری و مشکلات اقتصادی زیست محیطی، اجتماعی و کالبدی به ویژه در شهرهای کشورهای در حال توسعه و ناامادگی آنها در پذیرش و اجرای رویکردهای نو برنامه ریزی به ویژه برنامه ریزی فضایی راهبردی رهیافت راهبرد توسعه شهری CDS به عنوان راه حلی برای این مشکلات ابداع و ترویج شد برنامه ریزی راهبردی نوعی رویکردعام در برنامه ریزی و سیاستگذاری های توسعه محسوب می شود که میتوان آن را دستاورد خردجوامع جهانی به ویژه جوامع توسعه یافته و راهبرد خروج ازمشکلات طرحهای موجود تلقی کرد CDS را نمی توان جایگزین طرحهای شهری دانست اما به عنوان مکمل و تقویت کننده این طرحها می تواندنقش بالادستی را در تدوین استراتژیهای شهری به عهده گیرد CDS با تمرکز روی تقویت رقابت جویی اقتصادی و کاهش فقر و جنبه های مختلف زیست محیطی شهر ساختارهای فضایی شهری ساختارهای زیربنایی و جنبه های فرهنگی و اجتماعی و …. را تحت پوشش قرار میدهد.