سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حبیب الله سهامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
جهان آقاغنی زاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اسماعیل جباری فسندوز – کارشناس ارشد شهرسازی
هادی تاریقلی زاده – کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده:

امروزه افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به منابع انرژی، برخی کشورهای متخاصم را بر آن می دارد تا باتهاجم و اشغال کشورهای دیگر، به منابع مورد نیاز خود دست یابند. کشور ایران نیز با توجه به دارابودن منابع و ذخایر مختلف و روحیه استکبار ستیزی، همواره مورد تهدید کشورهای سلطه جو بودهاست لذا این شرایط ایجاب می نماید تا با آینده نگری، تدبیر و برنامه ریزی برای مناطق مختلف کشور، بادر نظر گرفتن تهدیدات پیش رو، اندیشه های جنگ طلبانه و سلطه جویانه دشمن را خنثی نمود. دراین تحقیق سعی بر آن است تا اهمیت پرداختن به موضوع پدافند غیرعامل در طرح های کالبدیمنطقه ای و اهداف، سیاست ها و خواسته های پدافند غیرعامل معرفی و تشریح شوند. روش استفادهشده در این مقاله توصیفی – تحلیلی می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات علاوه بر مطالعه کتابخانه-ای و اسناد رقومی از مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران نیز استفاده گردیده است. لازم به ذکر استپرداختن به تمامی ابعاد طرح های کالبدی منطقه ای و شیوه انجام آنها به علت حجم زیاد کار وپیچیدگی موضوع امکان پذیر نیست، با این حال سعی شده تا به طور کلی برخی مراحل اصلی درفرآیند انجام طرح کالبدی منطقه ای در نظر گرفته شود و مهمترین کاستی های موجود در این نوعطرحها از منظر پدافند غیر عامل معرفی گردد.