سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منوچهر فروتن – استادیار و عضو هیات علمی، گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
فرشاد مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
قاسم باطنی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
حبیب وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده:

پس از ورود اسلام به سرزمینهای تحت نفوذ، ارکان زندگی مردمان آن سرزمینها دچار تحول گشت. جهانبینی حاصل از دوران پس از اسلام باعث به وجود آمدن هنر و به تبع آن معماری اسلامی شد که میتوان گفت متمایز از هنر دورههای دیگر است. آرایههای هنری متفاوت ریشهاش کجاست و چگونه ملتها دچار تحول فکری شدند؟ رویکردها درباره سرمنشاء این هنر نزد پژوهشگران سترگی مانند بورکهارت، نصر، نجیب اوغلو، لیمن و … متفاوت است. در این مقاله ضمن پرداختن به نظرات مختلف با روش تطبیقی و مقایسهای، دورانها مختلف هنر و معماری پس از ظهور اسلام و تفاوت آن با دوران قبل را بررسی میکنیم تا به منشا این نوع از هنر برسیم و همچنین عوامل اثرگذار بر تحول فکری جامعه اسلامی و تاثیر آن بر هنر و معماری را کنکاش می- کنیم. روش تحقیق در این مقاله توصیفی، تاریخی و روش گردآوری اطلاعات مرور اسناد کتابخانهای و بررسی مدارک و آثار اندیشمندان بزرگ اسلامی است تا به هدف مقاله که رسیدن به پیشینه تحول فکری مسلمانان در زمینه هنر و معماری است برسیم