سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا شهابی نژاد – کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه الزهرا
سمیه مهنی زاده – کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا
مهرانگیز شعاع کاظمی – دانشیارو عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و احساس تنهایی در استفاده کنندگان اینترنت پرداخت. نمونهپژوهش شامل 80 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) تهران بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. طرحپژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی، فرم کوتاه شده مقیاس احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی (SELSA-S) بزرگسالان و پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین احساس تنهایی و میزان استفاده از اینترنت بود ولی بین مهارت ارتباطی و میزان استفاده از اینترنت رابطه معنا داری مشاهده نشد P<0/005. نتایج: ساعات استفاده از اینترنت می تواند به احساس تنهایی کمک کند و اختلال در مهارتهای ارتباطی دانشجویان ایجاد نماید.