سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدصادق ابراهیمی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اشتغال منجر به توسعه مستلزم آموزش است این منابع انسانی هرکشور است که روند توسعه اقتصادی اجتماعی آن کشور را مشخص می کند نیروی کار اموزش دیده به علت داشتن توانایی های فردی بالاتر امکان سرمایه گذاری بیشتر در آموزش و بکارگیری تکنولوژی بالاتر را ایجاد م یکند انچه باعث حضور و استفاده از دانش آموختگان کشاورزی دربازار کارم یشود از یک سووجود نظام بازار رقابتی و ازطرف دیگر پاداشهای نسبی جامعه است که به فعالی ت های مولدپرداخته می شود بازار رقابتی ازطرفی با شفاف کردن قیمت ها علامت صحیح برای سرمایه گذاری درمزیت های نسبی ایجاد کرده و از سوی دیگر باایجاد ضرروت برای نیروی کار تخصصی کشاورزی را توسعه می بخشد وجود رابطه مثبت بین نقش فرد درتولید ودرآمد دریافتی وی عامل مهم وموثر دیگری درایجاد انگیزه هم برای تعقیب مشاغل تخصصی کشاورزی و هم برای تعقیب آموزش توسط کل افراد جامعه است دراین تحقیق که موانع اشتغال پایدار دربخش کشاورزی دردانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان از دیدگاه اساتید این دانشکده بررسی گردید جامعه آماری تحقیق را تعداد 35 استاد از دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل میداد که به روشسرشماری پرسشنامه تحقیق از انها تکمیل و اطلاعات لازم جمع آوری گردید