سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لاله صالحی –
احمد رضوانفر –

چکیده:

مدیریت دانش موضوعی اجتماعی است رایانه و فناوری اطلاعات و نظایر اینها تضمین کننده موفقیت دانش نیستند آنها تنها ابزاری دراین راستا هستند مدیریت دانش پایان ناپذیر است زیرا حرکت از داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش هیچگاه بهپایان نمی رسد در سالیان اخیر سازمان ها پیوستن به رونددانش را آغاز نموده اندو امورزه سازمان قدرتمند سازمانی است که به کمک مدیریت دانش از منابع اندک خود قدرتی عظیم بسازد مدیریتدانش فرایندی استکه سازمان ها به واسطه ان توانایی تبدیل داده به اطلاعات واطلاعات بهدانش را پیدا می کنند مشکل اساسی این است که بسیاری از سازمان ها نمی دانند یا نمی توانند چگونها ین مراحل را طی کنند و در حد مدیریت داده و مدیریت اطلاعات باقی می مانند. از این رو شناخت موانع مدیریت دانش موضوعی مهم می باشد که شناخت آن گام اساسی درجهت رسیدن به مدیریت دانش است ترویج مکتبی آموزشی است که درنهای ت منجر به توانمندسازی انسان می گردد و این توانمندسازی مبتنی بر دانش و خردورزی است با این وجود خیل عظیمی از کشاورزان بی سواد هستند آیا انها دانش دارند و اگر دارند چرا دانش نهفته آنان جمع آوری نمی گردد هدف مقالهحاضر بررسی موانع مدیریت دانش در نظام ترویج و آموزش کشاورزی است که بطور خلاصه در عوامل انسانی سازمانی فرهنگی سیاسی و فنی تکنولوژیکی تحلیل و بررسی شده است برطرف کردن هریک از این موانع نیازمند سرمایه گذاری مادی و معنوی است موفقیت مدیریت دانش نیازمند عزم جدی نظام ترویج و آموزش کشاورزی در برطرف کردن موانع موجود برسرران آن است باید مدیریت دانش باور شود و کارکنان و مدیران به اثربخشی آن اعتقاد داشته باشند و تنها درا ین صورت دررفع موانع موجود اقدام می نمایند.