سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا قلعه ای – استادیار، دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه
بهناز مهاجران – استادیار، دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه دارایی های ذهنی و دانش افراد همپایه سایر دارایی های فیزیکی و مالی سازمان مهم هستند.سازمانهایی که به اهمیت دانش پی پرده اند سعی در مدیریت بهینه آن دارند تا در فرایندهای خود به نحویاثربخش از این سرمایه کلیدی استفاده کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی موانع استقرار مدیریت دانش درسازمان های دولتی می باشد که به روش مروری انجام گرفته است و نتایج حاصل با بررسی و مطالعه کتب ومقالات تخصصی بدست آمده است. لذادر این مقاله پس از بررسی مدیریت دانش و تشریح چرخه مدیریتدانش ، اهمیت مدیریت دانش در سازمان های دولتی را بیان گردیده وسپس موانع و مشکلات پیاده سازی واستقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی را بررسی کرده و در نهایت راهکارهایی برای مقابله با اینمشکلات و تسریع فرایند پیاده سازی مدیریت دانش ارائه میشود.