سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حشمت اله سعدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ( گروه ترویج و آموزش کشاور
هادی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

پژوهش حاضر به مطالعه موانع و راهکارهای توسعه فرهنگ مشارکت و تعاون در جامعه از دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بو علی سینا می پردازد. این مطالعه به شیوه پیمایشی انجام شده و از زمره تحقیقات تحقیقات کاربردی است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بو علی سینا است . از این جامعه به شیوه نمونه گیری تصادفی متناسب تعداد 158 نفر برای بررسی انتخاب شده اند . در گرد آوری داده ها از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات اسنادی بهره گرفته است . پرسشنامه مورد استفاده بر اساس پیش نگاشته های تحقیق تهیه و روائی صوری و پایای آن بررسی گردیده و و آلفای کرونباخ آن محاسبه و رقم 76 / بدست آمده است . در تحلیل داده ها علاوه بر روش های توصیفی از تحلیل عاملی برای شناسا یی عامل های کلیدی در عدم توسعه تعاون استفاده شده است. آزمون ویلکاکسون نیز برای مقایسه دیدگاه های دانشجویان و اعضاء هیات علمی مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد ، موانع توسعه فرهنگ تعاون و مشارکت در جامعه را از منظر جامعه دانشجویان و اعضا هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا می توان در چهار عامل کلیدی، نبود انگیزه و نگرش مثبت به تعاون، بی اعتمادی به تعاون در دولت و مردم، فردگرائی در جامعه ایران و بی اعتمادی به هم و گرایشات سنتی و نبود نهاد های اجتماعی خلاصه نمود . این چهار عامل مجموعا 70,357 درصد واریانس کل را تبین می نمایند. از مجموع متغیرهای موثر بر توسعه تعاون، دو متغیر نفع طلبی شخصی و بی اعتمادی مردم به هم در رتبههای اول و دوم قرار دارند . بخش دیگری از نتایج نشان می دهد، نظرات دانشجویان و اعضاء هیات علمی (در خصوص متغیر های موثر بر شکل گیر تعاون ) جزء در دو مورد با یکدیگر تفاوت معناداری ندار ن د. ضمن اینکه رشته تحصیلی و جنسیت در نگرش افراد تاثیری نداشته است . در انتها با توجه به نتایج به دست آمده راهکارهایی ارائه شده است