سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه اسلامیه – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:

این تحقیق به منظور اولویت بندی موانع و مشکلات اجرای پژوهش در کارگزاران فکور نظام آموزش و پرورش انجام شده است. هدف تحقیق، کاربردی و روش اجرای آن توصیفی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه منطقه 10 شهر تهران به تعداد 859 نفر بوده است. حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران» برابر با 265 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای 0/78 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که موانع و مشکلات اجرای پژوهش در کارگزاران فکور نظام آموزش و پرورش به ترتیب اولویت عبارتنداز: 1-برگزاری دوره های آموزش پژوهشی، 2-تجهیزات منابع تحقیقاتی. 3-حمایت مالی از پژوهشگر بادرنظرگرفتن بودجه تحقیقاتی مناسب. 4-برقرار امکانات لازم جهت شرکت در همایش های مطرح داخلی و خارجی. 5-توسعه کار تیمی بین پژوهشگران. 6-برقراری شبکه های اطلاع رسانی. 7-استفاده از نتایج پژوهش در تصمیم گیری ها. 8-مشخص نمودن ارزش، اهمیت و جایگاه پژوهش و پژوهشگر در نظام ارزشی جامعه. 9-پیگیری و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی. 10-برقراری امکان ارتباط با پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر داخلی و خارجی. 11-کتابخانه غنی از منابع اطلاعاتی به صورت آنلاین. 12-کم نمودن مقررات دست و پاگیر اداری. 13-ایجاد انگیزه در پژوهشگر.