سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نورا واله شیوا – دانشجوی کارشناس یارشد بیوتکنولوژی جانوری
محمد حسن زاده صابر – کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان

چکیده:

ماهی کپورعلفخوارCtenopharyngodonidella بدلیل پتانسیلی که درکنترل بیولوژیک گیاهان آبزی دارد طی دهه های اخیر درسراسرجهان مورد توجه قرارگرفته است این گونه درحالت طبیعی تولید مثل کرده و فراوانی آن می تواند آرایش گیاهی یک منطقه را تخریب نماید بمنظور رفع این مشکل تولید ماهیان کپورعلفخوار تریپلوئید عقیم آغاز شد که دراین بررسی بهترین و موثرترین روش جهت تولید ماهیان تریپلوئید کپورعلفخوار دستکاری ژنتیکی با استفاده از شوک فشارهیدرواستاتیک و بهترین روش جهت اثبات این ماهیان میتواند سیستم کولتر کانتر درمرحله لاروی یا بچه ماهی انگشت قدباشد.