سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نریمان روشن دل توانا – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرتدانشکده مهندسی برق، د
احمد غلامی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرتدانشکده مهندسی برق، د
عباس شولایی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرتدانشکده مهندسی برق، د

چکیده:

از آنجا که تخلیه های جزئی از عوامل بسیار موثر در تخریب تدریجی عایق ترانسفورماتورها هستند که در نهایت ممکن است باعث شکست کامل گردند . در این مقاله مکان یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت بر اساس فرکانس های رزنانس سری سیگنال انتهای سیم پیچی در پاسخ به وقوع تخلیه جزئی در آن صورت گرفته است. برای دستیابی به این هدف، مدلسازی فرکانس بالای سیم پیچی دیسکی ترانسفورماتور قدرت به وسیله مدار معادلی که شامل اندوکتانس سری ،(L)و خازن سری (K) میباشد انجام شده و سپس به منظور (C) خازن شنت ارزیابی این روش، پالس های تخلیه جزئی توسط نرم افزار EMTPشبیه سازی، و با تزریق پالس های جریانی تخلیه جزئی به نقاط مختلف سیم پیچی یک ترانسفورماتور11kv ، مکان یابی تخلیه جزئی به وسیله الگوریتم پیشنهادی انجام گرفته است