سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد چزگی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا مرادی – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس.
میرمسعود خیرخواه – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
داود قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سدهای زیرزمینی سازههایی هستند که جریان طبیعی آبهای زیرزمینی را مسدود نموده و سبب ایجاد ذخایر آبی در زیرزمین میشوند. توسعه سدهای زیرزمینی نیاز به ذخیره سطحی ندارد و سبب تغییر کاربری اراضی و اکوسیستم موجودنمیشود. لذا این سدها از نظر زیستمحیطی بیخطر میباشند. استان تهران به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه- خشک، دارای توزیع بارندگی نامنظم از نظر زمانی و مکانی میباشد. علاوه بر این رشد غیرعادی نیازهای مختلف آبی (کشاورزی، صنعتی و شرب)، محدودیت فوقالعاده منابع آب سطحی، تغییرات اقلیمی و کاهش روزافزون منابع آبی زیرزمینی دارای شرایط حادی میباشد. لذا این منطقه برای انجام تحقیق مد نظر قرار گرفت. در این تحقیق نقشههای زمینشناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ، توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و کاربری اراضی ۱:۱۰۰۰۰۰ از سازمانهای مربوطه فراهم و جهت استفاده در محیط Arc GIS رقومی گردید.