سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه مجیدی – کارشناس ارشد مهندسی مواد
سیدمحمدحسین حجازی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، پژوهشکده صنایع معدنی، انجمن پژوهشگران ج
غلامحسین اکبری – دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش برای تولید آلیاژ مس- کروم از روش ریختهگری در قالب مسی آبگرد استفاده شد. بعد از عملیات حرارتی پیرسازی، سختی آلیاژ نسبت به سختی مس خالص آنیل شده افزایش چشمگیری از خود نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده نشان داده شد که از میان مکانیزمهای استحکامدهی مختلف، مکانیزم استحکامدهی ریزدانگی و سختیرسوبی سهم به سزایی در افزایش سختی آلیاژ دارند. مکانیزم استحکامدهی محلول جامد در مقایسه با دو مکانیزم یاد شده از اهمیت کمتری برخوردار است. در حالی که مکانیزم استحکامدهی جایخالی تأثیر چندانی در افزایش سختی آلیاژ ندارد