سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود حق شناس فتمه سری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف
داریوش درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف
اسکندر کشاورز علمداری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت ، دانشگاه صنعتی امیر کب
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ترکیبی از DEHPA و Cyanex 302 ® برای اسـتخراج نیکـل و کبالـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت . مشاهده شده است که مکانیزم استخراج نیکل توسط ترکیبی از DEHPA و Cyanex 302 ® به شکلی است که در آن Cyanex 302 ® نقشی در واکنش استخراج نیکل ندارد، در حالیکه در استخراج کبالت، Cyanex 302 ® همانند DEHPAعمل می کند . همچنین این نتایج نشان می دهند که افزایشCyanex 302 ® به استخراج کننده DEHPAمنجر به جدایش بهتر کبالت از نیکل می شود . در این بررسی مشاهده می شـود کـه افـزایش دمـا منجـر بـه افـزایش مقدار [فرمول در متن] در نسبت های مختلف مولی ازDEHPA وCyanex 302 ®می گردد.