سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود احمدی گرجی – قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت, دانشگاه صنعتی شریفتهران, ایران
علی عباسپورتهرانی فرد – قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت, دانشگاه صنعتی شریفتهران, ایران
محمود فتوحی فیروزآباد – قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت, دانشگاه صنعتی شریفتهران, ایران
عباس رجبی قهنویه – قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت, دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از جمله اهداف اصلی شرکتهای توزیع ، تامین انرژی الکتریکی مشترکین شبکه با سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان و حداقل تلفات میباشد . بطوریکه بهره برداری شبکه های توزیع باید بگونه ای انجام شود که کمترین خسارت ناشی از قطع برق به مصرف کنندگان شبکه وارد شده و تلفات شبکه تا حدامکان کاهش یابد. نصب واحدهای تولید پراکنده انرژی(DG) در نقاط مناسبی از شبکه توزیع میتواند قابلیت اطمینان شبکه را به میزان قابل ملاحظه ای بهبود بخشیده و منجر به کاهش تلفات در شبکه شود. در این مقاله , روشی مبتنی بر رویکرد آنالیز هزینه /ارزش جهت یافتن مکان بهینه DG در شبکه توزیع برای یک دوره ارزیابی 10 ساله ارائه شده است. این روش, متغیرهای مختلف فنی-اقتصادی از قبیل تلفات , قابلیت اطمینان مصرف کنندگان , هزینه ن صب و بهره برداری ازوDG … را در تعیین مکان بهینه در نظر میگیرد . یافتن مکان بهینهDG بنحوی است که نسبت منافع کلی به هزینه کلی استفاده ازDGدر طول دوره 10 ساله , بیشینه شود . روش پیشنهادی در این مقاله , بر روی یک شبکه آزمون اعمال گردیده و عملکرد این روش از طر یق تحلیل نتایج بدست آمده ، مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین تاثیر پارامترهایی نظیر رشد بار و عدم قطعیت در ، پیش بینی بار در مکان بهینه DGنیز مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.