سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهران مولوی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
هیمن خالندی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

اهمیت مکان ارائه خدمات به مشتریان به عنوان یکی از چهار عامل آمیخته بازاریابی و لزوم وجود دیدگاه پویا نسبت به موقعیت مکانی عرضهکنندگان خدمات پولی را بیش از پیش میسازد. باید دانست که دستگاه خودپرداز بانک نه تنها در ایجاد ارتباط با مشتریان خرد از اهمیت بسزایی برخوردار است بلکه در ایجاد ارتباط با مشتریان تجاری نیز نقش بسیار حیاتی ایفا میکنند. در این پژوهش پس از بررسی شاخص های اصلی ، پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن با مشورت صاحبنظران و تعدادی از افراد جامعه آماری مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مقدار 78.0 بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل 461 نفر از مدیران و کارکنان مرتبط با بازاریابی و دستگاه های خودپرداز می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شده و ضرایب اهمیت آن شاخص ها محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک مدل ریاضی ارائه شده را حل نمودیم