سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جمال مصفایی – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره منابع طبیعی استان قزوین
مجید اونق – دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داود اخضری – دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی کمالی – کارشناس مرتع و آبخیزداری اداره منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

زمین لغزش یکی از خطرات طبیعی است که همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی را به همراه دارد لذا باید مناطق حساس را شناسایی و با اولویت بندی این مناطق ، سیاستها و برنامه های مدیریت خطر زمین لغزش را ارائه و تا حدی از خطر وقوع و خسارت زمین لغزشها کاست . در این مقاله خطر زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در سطح تفصیلی و مقیاس ۱/۵۰۰۰۰ دربخشی از آبخیز الموت پهنه بندی ، و بر اساس دو پارامتر خطر زمین لغزش و وجود یا عدم وجود تاسیسات، اولویت بندی قسمتهای مختلف منطقه برای اعمال برنامه مدیریتی مشخص گر دیده است . بدین منظور ابتدا نقشه پراکنش زمین لغزش آبخیز الموت رود با تفسیر استریوسکوپی عکسهای هوایی و بازدیدهای میدانی تهیه شد . سپس با مرور منابع، عواملی را که می توانند در زمین لغزش موثرباشند استخراج، و از بین آنها، هشت عامل زمین شناسی، شیب، جهت، ارتفاع، فاصله از گسل، کاربری زمین، میزان بارش و شتاب زمین لرزه به عنوان عوامل موثر زمین لغزش در آبخیز الموت انتخاب گردید . نتایج حاصل از روش گام به گام نشان داد که ۵ عامل زمین شناسی، میزان شیب، طبقات ارتفاعی، فاصله از گسل و کاربری اراضی ارتباط معنی داری را با زمین لغزشهای منطقه دارند که ضریب تع یین بین این عوامل به عنوان متغیرهای مستقل و لگاریتم مساحت لغزش به عنوان متغیر وابسته ۶۰/۷ درصد بوده است نقشهپهنه بندی خطر زمین لغزش با معادله مذکور در ۶ کلاس تهیه گردید و بر اساس آزمون کای اسکوئر مشخص شد که مدل رگرسیون چندمتغیره تفکیک مناسبی را از کلاسهای خطر زمین لغزش (p<0.01 ) ارائه می کند.