سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور
میرحسین موسوی نژاد – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، دانشگاه پیام نور

چکیده:

یکی از مهمترین مراکز شهری، کلانتری و پاسگاه های انتظامی بعنوان یک نهاد مردمی وظیفه ی خطیر تامین امنیتعمومی و پیشگیری و کنترل جرم را برعهده دارند و با توجه به اینکه شهر ارومیه در سالهای اخیر از لحاظ تعداد جمعیت ووسعت، رشد فزاینده ای داشته و همچنین وضعیت امنیتی استان آذربایجان غربی بدلیل همسایه بودن با 3 کشور که دارایاوضاع امنیتی و اجتماعی متفاوت هستند و وجود گروهکهای تروریستی و باندهای قاچاق سلاح، مواد مخدر، مشروبات الکلی،مواد سوختی و غیره که باعث حضور و تردد افراد غیر مجاز و سایر مجرمین در مرکز استان می گردند. مکان یابی کلانترهایپلیس یک تصمیم مهم در حوزه امنیت اجتماعی و عاملی اثرگذار در زمینه خدمت دهی به پلیس است. در این تحقیق از روشتوصیفی تحلیلی به عنوان روش پژوهشی استفاده شده است رویکرد پیشنهادی دربرگیرنده یک مدل نوین برای شناساییعوامل موثر بر مکان یابی و ارایه پیشنهاد تعداد کلانتری های پلیس برای شهر ارومیه بر پایه مطالعات نظری و مصاحبه باخبرگان انتظامی می باشد. و ابزار گرد آوری داده های میدانی و اسنادی است که با تحلیل شاخص های موثر بر مکان یابی که عبارتند از :جمعیت، مجاورت های مکانی و وسعت، اقتصادی اجتماعی، زیرساخت و جرم خیزی که توسط برنامه GIS بهترین مکانیابی محل کلانتری پیشنهاد و نقشه تهیه می گردد.