سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا رضایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غرب
قاسم حسنی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غرب
عزیز امانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غرب
میترا فرجیان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غرب

چکیده:

با توجه به اثرات جانبی زیانبار مصرف سموم و کودهای شیمیایی در زنجیره اکوسیستم از کوچکترین موجود تا به انسان، برنامه ریزی به سمت تولید ارگانیک امری ضروری است. گام اول برای این کار مکان یابی مناطق مستعد تولید است که از وضعیت فرهنگی- اجتماعی مناسب ، ویژگی های طبیعی خوبی نظیر درجه بالای حاصلخیزی خاک، ارتفاع زیاد از سطح دریا، اقلیم خشک، سرد و آفتابی، تراکم پایین آفات و بیماریها بدون نیاز به استفاده از مواد شیمیایی برخوردار باشند. در این تحقیق، اطلاعات مختلف مربوط به ویژگی های منطقه سیب کاری ارومیه (جایگاه اول در تولید سیب کشور) شامل شیوه های تولید، اندازه واحد تولیدی و نحوه مدیریت باغ، میزان مصرف آفت کشها طی سالهای 87-86 جمع آوری و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. بین حوزه های سیب کاری و درون حوزه های سیب کاری از لحاظ 44 متغیر مورد مطالعه اختلاف معنی داری مشاهده گردید. تجزیه تابع تشخیص Discriminate Function Analysis متغیر اولیه را به دو تابع اصلی هر کدام با ضرایب متفاوت تقلیل داد و بر اساس دو تابع جدید، 11 زیرحوزه سیب کاری به یک حوزه اصلی دربرگیرنده زیرحوزه های بالانج، زینانلو، نازلوچای، باراندوزچای، دیزج دول، مرگور، چنقرالو، سیلوانا، بکشلوچای و صومای برادوست با خصوصیات کم و بیش مشابه و تناسب بالا برای تولید ارگانیک سیب و یک حوزه فرعی فقط با یک زیر حوزه انزل با تناسب پایین گروه بندی شد.