سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عزیزاله شفیع خانی – پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش های بنیادی، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات تهران

چکیده:

کربن به عنوان عنصر حیاتی زمین، آلوتروپ است و به همین دلیل نیز دارای ساختارهای مختلفی است . گرافیت، ال ماس، شبه المـاس، فـولرن، نانولوله، نانو میله، نانوکرسنت، نانو پیاز و نانوکپسول از شناخته ترین ساختارهای خالص این عنصر هستند . پـژوهش هـای دوازه سـاله ی مـا از یک سو در زمینه ی ساخت، مشخصه یابی و کاربری لایه های نازک شبه الماسی و نانولوله ها و از سوی دیگر مطالعـات نظـری و مـدل سـازی در زمینه ی تهی جاهای کربنی، ادامه داشته و دارد . بر همین اساس دانش فنی ساخت لایه های شبه الماسی بـدون و بـا ناخالـصی هـای مختلـف بـه چندین روش برای کاربری های متنوع را بومی نموده و به بهینه سازی آن ها پرداخته ایم . در خلال این پژوهش ها کاتالیزورهـا ی متنـوعی را بـه روش های فیزیکی برای تولید نانولوله ها ساخته و استفاده می کنیم .