سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش آبخیزداری شهری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدهادی داودی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در مدیریت حوز ههای آبخیز شهری، ناپایدار یهای توده ای اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر حوزه های آبخیز دارند. از این روی برخورد منطقی با آنها از ضروریات اصلی به شمار م یرود. مواجهه با این مسئله قبل از هرچیز باید شامل مدیریت و به عبارت بهتر پیش گیری باشد. در عین حال راه ح لهای بعد از وقوع نیز باید به نحوی باشد که سریع التأثیر و متناسب با شرایط شهری و حومه باشد. از مهم ترین معیارها در مدیریت این پدیده ها، تطابق رویکرد با محیط زیست، زیبایی، حداقل مخاطرات انسانی در زمان بهره برداری و بالاخره مانند کلیه طر حها، معیار اقتصاد م یباشد. این مقاله مروری کلی بر انواع پدیده های ناپایداری توده ای، فراوانی آنها در حوز ههای آبخیز شهری شده و نهایتاً ارائه روش جدیدی برای تثبیت زمین لغزش های خاکی را در دستور کار دارد