سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قاسم حسنی – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اذربایجان غربی
رضا رضایی –
حامد دولتی –
مهشید هناره –

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی ثبات مورفولوژیکی ارقام اسپور تایپ سیب شامل رداسپور، ردچیف، ردکوپر اسپور ، اورگون اسپور، گلدن اسپور، یلو اسپور، و مقایسه انها با ارقام گلدن دلیشز و رد دلیشز در شرایط محیطی ارومیه انجام گرفت. دراین مطالعه صفاتی نظیر رشد رویشی سالیانه، طول میانگره، ارتفاع درخت، میزان گستردگی تاج درخت و زاویه بازوها و شاخه فرعی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که صفات اندازه گیری شده در داخل ارقام و بین ارقام از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی داری بودند به طور یکه کمترین و بیشترین طول میانگره به ترتیب در ارقام رداسپور 18 میلیمتر و رددلیشز 21 میلیمتر مشاهده شد. بیشترین ارتفاع درخت به رددلیشز 279 سانتی متر و کمترین به رداسپور 174 اختصاص یافت