سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام تاتاری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
مریم شیبی – دکتری پترولوژی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
فردین موسیوند – دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

کانسار آهن لجنه واقع در جنوب شرقی شاهرود از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که نتیجه ای از بررسی های سیستماتیک بر روی این ناحیه می باشد. تلفیق مطالعات انجام شده بر روی اینبخش ها، نشانگر تودههای نفوذی با ترکیب غالب گابرو و مونزودیوریتی ائوسن بوده که در آهکهایپرمین نفوذ کرده و منجر به تشکیل اسکارن و متعاقباً کانهزایی آهن در منطقه لجنه گردیده است. مادهمعدنی اصلی در این منطقه منیتیت و به مقدار کمتر هماتیت به صورت رگه ای، افشان، توده ای و بافت شاخص نواری میباشد. مجموعه کانیایی کلینوپیروکسن، گارنت، اپیدوت، کلینوزوئیزیت، کوارتز، کلریت، کلسیت، ترمولیت و اکتینولیت به عنوان محصولات دگرسانی همراه با کانهزایی میباشند، البته کانیهای فلزی ثانویه لیمونیت، گوتیت، مالاکیت، آزوریت نیز محصول هوازدگی میباشند. به نظرمیرسد وجود گسل، درزه و شکستگیهای فراوان در منطقه، نقش مهمی درانتقال سیالات کانهدار و کانسارزایی ایفا نموده است