سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه احمدزاده قشلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
شهریار سلیمانی آزاد – دکتری تکتونیک
محمد فریدی – کارشناس ارشد تکتونیک
حمید نظری – دکتری تکتونیک

چکیده:

گسل شمال تبریز یکی از گسلهای راستالغز راست بردرشمال باختری ایران با راستای شمال باختر جنوب خاور میب اشد که از صوفیان درباختر تابستان آباد درخاور امتدادیافته و درقالب دو قطعه گسلی اصلی مشاهده میشود وجود پیشینه لرزه ای این پهنه گسلی نشان از میزان خطرزمین لرزه دراینناحیه ازکشور و ازجمله درشهرتبریز با جمعیتی افزون بر1/6میلیون نفر دارد به طورطبیعی از انجایی که نهشته های جوان تر به میزان کمتری تحت اثرفرسودگی قرارمیگیرند بنابراین بررسی ساختارهای ریخت زمین ساختی شکل گرفته دراین گونه نهشته ها میتواند روشنگر ویژگیهای جنبایی بیشتری از زمین ساخت منطقه باشد درپژوهش حاضر به منظور مطالعه اخرین جنبشهای زمین ساختی پهنه گسلی شمال تبریز پدیده های ریخت زمین ساختی جوان بخش مرکزی قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز مورد ارزیابی قرارگرفته است مطالعات به عمل آمده نشان از حرکات راستالغز این گسل همراه با جابجایی آبراهه ها و پشته های گوناگونی دارد.