سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا سلیمانی – استادیار ، دانشگاه کردستان
صلاح الدین مولانایی – هیات علمی رسمی ، دانشگاه کردستان،

چکیده:

در این نوشتار فناوریهای بومی، عوامل موثر در ساخت و ساز، نظام اجرایی و مصااح ملیای در معماری اصیل استان کردستا با تاکلد بر ساختار معماری سنتی این منطقه مورد بررسی قرار گرفته ست. منطقه غرب ایران علیرغم و تاثلرات فراوا در شکل گلری تمد ایرانی، در وادی زما به فراموشی سپرده شده و از جایگاهی ارزشمند در ساختار معماری معاصر ایرا برخوردار نلست. تلقلقات در خصوص معماری منطقه کردستا اندک بوده و بیشتر به ساختارکاحبدی و نمادین این معماری پرداخته شده اسات . در حاحلکاه هویات معمااری ایان منطقه نشانگر غنای شگرف و ارزشهای بنلادین معماری در مبانی نظری و در ساختار اجرایی می باشد