سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد صادق طباطبایی – استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
مهدی جلیلی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
پیام احمدی روزبهانی – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدحسن میرشکاری – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده:

با وجود تفاوت های اساسی بین شرک ت های سهامی عام و خاص ، قانونگذار در لایحه قانونی اصلاحقسمتی از قانون تجارت، احکام راجع به این دو نوع شرکت را توأم با یکدیگر بیان نموده است . بدیهیاست که اغلب مواد این قانون متضمن احکام مشترک هر دو نوع شرکت است، اما تمییز مواد اختصاصیراجع به شرکت سهامی عام ازمواد اختصاصی شرکت سهامی خاص نکته مهمی است که گاهی به علتابهامات موجود موجب اختلاف نظرات حقوقی نیز م ی گردد. در این نوشتار به بررسی مقررات مربوط بهنقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و سهامی خاص در قانون تجارت و لایحه ی جدیدمی پردازیم. شرایط نقل وانتقال سهام در شرکت های سهامی خاص و ایجاد وحدت رویه در رابطه با انتقالسهام با نام در شرکت های سهامی مواردی هستند که بایستی مورد توجه حقوقدانان و دادگاه ها قرار گیرندتا اختلاف نظرها در این موارد به حداقل برسد.