سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدیه فرح بخش – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی، تصمیم گیری های صحیح و عقلایی مدیریت است. در این راستا، ابزارهای حسابداری مدیریت به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای می باشد. رقابت فزاینده اقتصادی فشار زیادی بر مدیران شرکتها وارد میسازد تا تصمیم گیری ها را در جهت حداکثر کردن عملکرد مالی بگیرند. ابزارهای حسابداری مدیریت از این تغییرات بی تأثیر نبوده، و روند رو به رشدی داشته اند. این روند با مطرح شدن هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی بر مبنای هدف، تولید بهنگام، مدیریت کیفیت جامع آغاز شده و در دو دهه اخیر با ظهور ابزارهایی از قبیل فرایند مهندسی مجدد، کارت ارزیابی متوازن، ادامه یافته است. هدف اصلی در این تحقیق تاثیر ابزارهای حسابداری مدیریت بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد که نتایج این تحقیق بیانگر آن است که ابزارهای حسابداری مدیریت بر بهبود تصمیم گیری مدیریت تاثیر دارد ولیکن مدیران از تولید بهنگام و مهندسی مجدد کمتر استفاده می کنند و کارت ازریابی متوازن، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی بر مبنای هدف استفاده بیشتری دارند. همچنین ابزارهای مهندسی مجدد و هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کارت ارزیابی متوازن بیشترین تاثیر را بر تصمیم گیری مدیران خواهند داشت. کارت ارزیابی متوازن باعث بهبود تصمیم گیری می شود و دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل می کند. مهمترین موانع استفاده ازابزارهای حسابداری مدیریت مورد بررسی به ترتیب هزینه و منفعت به کارگیری ابزارها و کمبود نیروی انسانی زبده از نظر علمی و تجربی است. هدف این مقاله بررسی نقش ابزارهای حسابداری مدیریت بر تصمیم گیری مدیران می باشد که برای این منظور به بررسی علمی حسابداری مدیریت، نقش های حسابداری مدیریت، انواع مساله و تصمیم، مراحل فرایند تصمیم گیری و نقش ابزارهای حسابداری بر فرایند تصمیم گیری و درنهایت نتیجه گیری و پیشنهادهای ارایه شده است .