سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل، گروه روان شناسی عمومی، اردبیل، ایران
اسماعیل سلیمانی – استادیار دانشگاه محقق، آزاد و علوم و تحقیقات اردبیل

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تحمل ابهام در پیش بینی بهزیستی- روانشناختی دانشآموزان اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر پارس آباد بود (n=786). نمونه پژوهش، 100 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه ازپرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف، پرسشنامه تحمل ابهام لین و دیویدال استفاده شد. وبرای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.نتایج نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی با تحمل ابهام در دانش آموزان ارتباط معنی داریوجود دارد. در نتیجه می توان گفت تحمل ابهام مجموعهای از ویژگی هایی است که در حفظبهزیستی روانشناختی دانش آموزان موثر بوده است.