سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه آقاجان پورچهارده –
مهرداد گودرزوند چگینی – دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی و تمایل به ترک خدمت در میان کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است. جامعه آماری این تحقیق را 097 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران، 259 نفر از این تعداد به صورت روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS 19 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میان همه ابعاد رهبری معنوی چشم انداز، ایمان، عشق به نوع دوستی، معناداری، عضویت، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد و تمایل به ترک خدمت کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از میان ابعاد رهبری معنوی، ایمان به کار و تعهد سازمانی دارای بیشترین تاثیر بر میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان هستند.