سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکرم کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل، گروه روان شناسی عمومی، اردبیل، ایران
اسماعیل سلیمانی – استادیار دانشگاه محقق، آزاد و علوم و تحقیقات اردبیل

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد پنجگانه شخصیت و تحمل ابهام در پیش بینی بهزیستی-روانشناختی دانش آموزان اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزاننمونه پژوهش، 100 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند n= دختر دبیرستانی شهر پارس آباد بود (786مرحله ای از بین دانش آموزان انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه بهزیستی-روان شناختی ریف، پرسشنامه شخصیتی کاستا و مک کری و پرسشنامه تحمل ابهام لین و دیویدال استفادهشد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایجنشان داد که بین ابعاد پنجگانه شخصیت و تحمل ابهام با بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان ارتباط معنیداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 0/33 واریانس بهزیستی روانشناختی 0/25 توسطمتغیرهای پیش بین تحمل ابهام و ابعاد شخصیت تبیین می شود. در نتیجه می توان گفت ابعاد پنج گانهشخصیت، و تحمل ابهام مجموعهای از ویژگی هایی است که در حفظ بهزیستی روانشناختی دانش آموزانموثر بوده است.