سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
فاطمه شهابی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
سمانه سادات طباطبایی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش ادراک حمایت معلم، جهت گیری انگیزشی و آگاهی فراشناختی در پیش بینی پیشرفت زبان انگلیسیانجامگرفته است. روش این پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پا یه های سوم و چهارممتوسطه دوره دوم شهر بیرجند مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-93 است که بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیریچند مرحله ای از چهار بخش (شمال، جنوب، شرق و غرب) تعداد 425 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. آزمودنی ها با استفاده ازپرسشنامه های ادراک حمایت معلم زکی (1386)، جهت گیری انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی شیخ الاسلامی (1384) و آگاهیفراشناختی از راهبردهای خواندن مختاری و ریچارد (2002) ماردسنجش قرارگرفته اند و برای پیشرفت زبان نمره کسب شدهدانش آموز از آزمان زبان انگلیسی درترم دوم سال تحصیلی 93-92 مورد استفاده قرارگرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیان نشان داد که تنها مؤلفه های حمایت معلم، راهبرد حل مسئله و بیانگیزشی توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی رادارند. دراین بین سهم بی انگیزشی بیش از دیگر مؤلفه ها است.