سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم سعیدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیدمحمود شبگومنصف – دکترای مدیریت بازرگانی- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر متغیرهای ارزش ادراک شده سبز، اعتماد سبز و ریسک ادراک شده سبز بر تمایل به خرید مجدد محصولات سبزمیباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مشتریان استفاده کننده از لامپهای کم مصرف در شهر رشت میباشد که از این بین، تعداد 384 نفر بصورت تصادفی در دسترس انتخاب و پرسشنامههای استاندارد در بین آنها توزیع شد. نتایج بدست آمده از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزارSmartPLS نشان داد، ارزش ادراک شده سبز هم بطور مستقیم و هم بطور غیر مستقیم و از طریق اعتماد سبز بر تمایل به خرید سبز مشتریان مؤثراست. همچنین ریسک ادراک شده بطور مستقیم بر تمایل به خرید سبز اثر معنادار ندارد، بلکه بطور غیر مستقیم، ابتدا با یک اثر منفی بر روی اعتماد سبز، در نهایت اثری منفی بر تمایل به خرید سبز خواهد داشت.